Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Uitgezonderd andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden steeds van toepassing. De aanvaarding van de factuur dient in ieder geval te worden beschouwd als een aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.
 2. Behoudens andere vermelding zijn onze prijzen en offertes steeds vrijblijvend en zonder verbintenis.
 3. Onze prijzen en offertes zijn steeds exclusief BTW.
 4. Alle klachten moeten aangetekend en binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen worden overgemaakt.
 5. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum tenzij anders werd overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst door beide partijen ondertekend.
 6. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest opeisbaar van 1% per maand op het factuurbedrag.
 7. Wanneer de factuur onbetaald blijft 14 dagen na aangetekende aanmaning wordt het factuurbedrag ambtshalve vermeerderd met 12% ten titel van forfaitaire schadevergoeding met een minimum van 50,00 €.
 8. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.
 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  De geleverde goederen blijven eigendom van BEWIMA NV tot volledige betaling van het verschuldigd bedrag. Deze goederen kunnen bijgevolg voor de volledige betaling ervan niet worden vervreemd. Niettegenstaande de clausule van eigendomsvoorbehoud, draagt de koper alle risico’s betreffende de geleverde koopwaar. Wanneer de koper in gebreke blijft de geleverde goederen te betalen op de vervaldag van de factuur, is BEWIMA NV gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen terug te vorderen. De eventueel betaalde voorschotten blijven aan BEWIMA NV verworven ten titel van schadevergoeding. De koper kan dienaangaande geen enkel recht laten gelden op deze betaalde voorschotten.